Якимівська ОТГ

Якимівський район Запорізької області

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Якимівської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Якимівської селищної ради

«Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій

громадськості у проекті містобудівної документації:

Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області.

Оновлення з розширенням меж населеного пункту»»

 

            Рішення підготовлено відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 (зі змінами), статтей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

 

Протягом тривалого часу забудова та розвиток смт Якимівка виконується згідно з Генеральним планом смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, що розроблений у 1965 році, який на сьогодні потребує значного коригування.

Через те, що Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області вже не відповідає реаліям сьогодення, виникають труднощі в:

  • забезпеченні реалізації планів та програм розвитку території громади, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища;
  • реалізації гарантій та прав мешканців щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, які бажають придбати нерухомість, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;
  • підвищенні ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування території селища;
  • забезпечення норм санітарного і екологічного благополуччя населення;
  • створенні містобудівних умов для розвитку підприємництва всіх форм власності тощо.

              Впровадження даного регулювання є доцільним у зв'язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих проблем не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з використанням земельних ділянок, регулювання забудови територій селища, забезпечення найбільш доцільного, ефективного раціонального використання та охорони земель, зменшення соціальної напруги серед суб'єктів підприємницької діяльності та мешканців смт Якимівка.

2. Аналіз необхідності прийняття регуляторного акта.

Діяльність з підготовки проекту регуляторного акту обумовлена стратегією розвитку сучасної України, тобто становлення інноваційної економіки, впровадження нових технологій, спрямованих на екологічну реабілітацію територій, нарощування науково-інформаційної сфери та соціально-культурного потенціалу, тощо.

3. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття цього регуляторного акту є: отримання актуальної містобудівної документації з планування території населеного пункту, призначеного для обґрунтування довгострокової політики органу місцевого самоврядування в питаннях використання і забудови територій, на основі якого селищна рада та її виконавчі органи повинні керуватися  при:

- складанні програм соціально-економічного розвитку відповідних територій та охорони природи;

-  здійснення функціонального розподілу земель і визначенні цільового призначення земельних ділянок;

-  виборі , вилученні, передачі у власність, наданні у користування, купівлі, продажу земель;

-   вирішенні питань зміни використання і забудови земельних ділянок фізичними та юридичними особами;

-   встановленні умов використання та забудови земельних ділянок;

-   розміщенні всіх видів будівництва;

-   економічній оцінці територій та грошовій оцінці земель;

-   встановленні та зміні меж селища;

-  визначенні територій пріоритетного розвитку та фінансового забезпечення цього розвитку;

- координації розробки програм розвитку галузей економіки;

- складанні реєстрів територій з особливими умовами розвитку місцевого значення;

- проектуванні соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури;

- встановленні територій спільних інтересів відповідних територіальних громад (приміських територій, використання яких пов’язано з розвитком населеного пункту).

Виходячи з цього були визначені цілі прийняття регуляторного акту:

а) формування самодостатньої суспільно-територіальної системи;

б) раціональне та ефективне використання території міста;

в)створення містобудівних умов для розвитку підприємництва всіх форм власності;

г) забезпечення норм санітарного і екологічного благополуччя населення.  

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

На теперішній час дана сфера регулюється нормативно-правовою базою: Конституцією України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про основи містобудування», Земельним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Водним Кодексом України, нормативно-правовими актами та нормативно-методичними положеннями Державного Комітету України з будівництва та архітектури.

Чинне законодавство регулює правові відносини взагалі, тобто регулювання відбувається на рівні всієї країни (регіону, області, району). Частина 10 статі 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пунктом 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції Якимівської селищної ради належать повноваження щодо затвердження генеральних планів забудови відповідних населених пунктів.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування, так і для суб'єктів господарювання та мешканців району, у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – відмова від внесення змін до Генерального плану розвитку смт Якимівка Якимівського району Запорізької області. Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування, так і мешканців селища. У цьому разі територія селища в подальшому буде використовуватися нераціонально та неефективно, а відсутність актуального генерального плану ускладнює подальше розроблення та затвердження містобудівної документації міста.

Таким чином, прийняття зазначеного вище рішення є єдиним можливим засобом забезпечення вирішення проблеми зазначені у пункті 1 даного аналізу.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Найбільш оперативний, неодноразового застосування спосіб вирішення актуальної проблеми.

6. Описання механізму і засобів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

  1.  Розробка проекту регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання
  2. Затвердження проекте регуляторного акта рішенням сесії Якимівської селищної ради.
  3. Оприлюднення даного регуляторного акта у відповідності до чинного законодавства.

            Запропонований вихід із ситуації відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Розв’язання визначеної проблеми забезпечить прийняття селищною радою рішення «Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту».

7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

             У разі прийняття цього регуляторного акту будуть досягнені визначені цілі. Разом з цим будуть забезпечені права селищної ради, мешканців району та суб’єктів господарювання у сфері містобудівництва та буде забезпечено вирішення проблеми, яка зазначена у пункті 1 Аналізу.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

 

- раціональне використання міських територій;

- часткове вирішення питання забезпечення житлом мешканців району

витрати не передбачаються

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

- участь в будівництві житла, об’єктів громадсько-соціального та іншого призначення на вказаній території;

- розвиток власного бізнесу та інвестиційної діяльності;

- забезпечення інформованості та прозорості щодо забудови району

витрати не передбачаються

 

Сфера інтересів громадян

- вирішення питання забезпечення житлом або покращення житлових умов проживання;

- забезпечення інформованості та прозорості щодо забудови району

витрати не передбачаються

 

 

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Немає.

10. Обґрунтування  строк дії регуляторного акту.

Згідно з чиним законодавством України строк дії регуляторного акту не обмежується.

11. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Передбачається використання таких показників для визначення результативності регуляторного акта:

1. Кількість поданих суб'єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови зазначеної території.

2. Загальна  кількість  суб'єктів  господарювання  та  фізичних  осіб,  яким виконавчими органами міської ради задоволені їх звернення щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови зазначеної території.

3. Загальна  кількість  забудовників,  яким  надані  містобудівні  умови  та обмеження забудови зазначеної території.

4. Загальна  кількість  суб'єктів  господарювання  та  фізичних  осіб,  яким відмовлено у наданні містобудівних умов та обмежень забудови зазначеної території.

5. Кількість об’єктів містобудування та/або будівництва введених в експлуатацію.

6. Кількість порушень, зв’язаних з невиконанням вимог генерального плану.

Таким чином, результативність регуляторного акта полягає у дотриманні принципів, закладених в генплані для реалізації довгострокової політики органу місцевого самоврядування в питаннях використання і забудови територій та ефективності їх реалізації.

11. Відстеження результативності регуляторного акту.

Ефективність регуляторного акту буде оцінюватися за результатами відстеження. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі даних за статистичними показниками.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовується виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності розробниками цього проекту.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

Якимівської селищної ради Якимівського району

Запорізької області                                                                                                                                                               В.В. Томілін

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь